Census 2020 News

  1. 2020 Census Paid Temporary Workers

    The U.S. Census Bureau has begun releasing the total number of 2020 Census paid temporary workers that earned any pay during a specific weekly pay period.

  2. Tuyên Bố Về Các Trung Tâm Liên Lạc Của Thống Kê Dân Số 2020

    Cục Thống Kê Dân Số đang cố gắng giảm thiểu tác động đến các trung tâm liên lạc của Thống Kê Dân Số 2020.

  3. Pahayag ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Call Center ng 2020 Senso

    Ang Kawanihan ng Senso ay gumagawa upang mapahupa ang epekto sa mga call center para sa 2020 Senso.

View All